Zásady ochrany osobních údajů

Jsme velmi rádi, že jste projevili zájem o náš podnik. Ochrana dat je zvláště důležitá pro řízení Madame Cat. Použití internetových stránek Madame Cat je možné bez jakýchkoli údajů o osobních údajích; Pokud však subjekt údajů chce prostřednictvím našich webových stránek používat speciální podnikové služby, může být nutné zpracovávat osobní údaje. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje právní základ pro takové zpracování, obecně získáme souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, musí být vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) a v souladu se specifickou ochranou údajů jednotlivých zemí předpisy platné pro Madame Cat. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů chce náš podnik informovat širokou veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Subjekty údajů jsou navíc prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů informovány o právech, na která mají nárok

Jako kontrolor Madame Cat provedla řadu technických a organizačních opatření k zajištění nejúplnější ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Datové přenosy založené na internetu však mohou mít v zásadě bezpečnostní mezery, takže absolutní ochrana nemusí být zaručena. Z tohoto důvodu může každý subjekt údajů volně předávat osobní údaje prostřednictvím alternativních prostředků, např. telefonem.

1. Definice
Prohlášení o ochraně údajů Madame Cat vychází z pojmů používaných evropským zákonodárcem pro přijetí obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně údajů by mělo být čitelné a srozumitelné pro širokou veřejnost, stejně jako pro naše zákazníky. Abychom to ujistili, nejprve bychom chtěli vysvětlit použitou terminologii.

V tomto prohlášení o ochraně údajů používáme mimo jiné následující pojmy:
a) Osobní údaje
Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby ("subjekt údajů"). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, která může být identifikována přímo nebo nepřímo zejména odkazem na identifikátor, jako je název, identifikační číslo, údaje o poloze, on-line identifikátor nebo jeden nebo více faktorů specifických pro fyzický, fyziologický, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitou této fyzické osoby.

b) Subjekt údajů
Subjekt údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce odpovědný za zpracování.

c) Zpracování
Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí na osobních údajích nebo na souborech osobních údajů, ať již automatizovanými prostředky, jako je shromažďování, záznam, organizace, strukturování, uchovávání, přizpůsobení nebo změna, vyhledávání, konzultace, zveřejnění prostřednictvím přenosu, šíření nebo jinak zpřístupnění, zarovnání nebo kombinace, omezení, vymazání nebo zničení.

d) Omezení zpracování
Omezení zpracování je označování uložených osobních údajů s cílem omezit jejich zpracování v budoucnu.

e) Profilování
Profilingem se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v použití osobních údajů k posouzení určitých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k analýze nebo předvídání aspektů týkajících se výkonu fyzické osoby v zaměstnání, hospodářské situace, zdraví, osobních preferencí , zájmy, spolehlivost, chování, umístění nebo pohyby.

f) Pseudonymizace
Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dalších informací za předpokladu, že tyto dodatečné informace jsou uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením k zajištění toho, že osobní údaje nejsou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

g) Kontrolér nebo kontrolní pracovník odpovědný za zpracování
Kontrolér nebo kontrolním pracovníkem odpovědným za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a způsoby takového zpracování stanoveny právními předpisy Unie nebo členského státu, správce nebo zvláštní kritéria pro jeho jmenování mohou být stanovena právem Unie nebo členským státem.

h) Zpracovatel
Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

i) Příjemce
Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, jemuž jsou osobní údaje zveřejněny, ať už se jedná o třetí stranu nebo ne. Orgány veřejné moci, které mohou obdržet osobní údaje v rámci konkrétního šetření v souladu s právem Unie nebo členského státu, se však nepovažují za příjemce; zpracování těchto údajů těmito veřejnými orgány musí být v souladu s platnými pravidly ochrany údajů podle účelu zpracování.

j)Třetí strana
Třetí stranou je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo subjekt jiný než subjekt údajů, kontrolér, zpracovatel a osoby, které jsou pod přímou autoritou správce nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje.

k) Souhlas
Souhlas subjektu údajů je jakékoli svobodné, specifické, informované a jednoznačné uvedení přání subjektu údajů, jímž se vyjádřením nebo jednoznačným potvrzením souhlasí s zpracováním osobních údajů, které se ho týkají .

2. Jméno a adresa správce
Kontrolér pro účely obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), jiných zákonů o ochraně údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení týkajících se ochrany údajů je:

Eve ESCORT
19800 Praha 9
Česká Republika
Telefon: 790837143
E-mail: divky@eve-escort-prague.com
Webová stránka: www.eve-escort-prague.com

3. Cookies
Internetové stránky Madame Cat používají cookies. Cookies jsou textové soubory uložené v počítačovém systému přes internetový prohlížeč.

Mnoho internetových stránek a serverů používá cookies. Mnoho souborů cookie obsahuje tzv. ID souboru cookie. ID cookie je jedinečný identifikátor cookie. Skládá se z řetězce znaků, pomocí kterého mohou být internetové stránky a servery přiřazeny ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. Umožňuje navštívit internetové stránky a servery k odlišení jednotlivých prohlížečů datových objektů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují další soubory cookie. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID cookie.

Použitím souborů cookie může Madame Cat poskytovat uživatelům tohoto webu více uživatelsky přívětivých služeb, které by bez nastavení cookie nebyly možné.

Prostřednictvím souborů cookie mohou být informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovány s ohledem na uživatele. Soubory cookie nám umožňují, jak již bylo uvedeno výše, rozpoznat naše webové stránky uživatelů. Účelem tohoto uznání je usnadnit uživatelům využívání našich webových stránek. Uživatel webu, který používá soubory cookie, např. nemusíte zadávat přístupová data při každém přístupu k webu, protože to je převzato z webových stránek a soubor cookie je tak uložen v uživatelském počítačovém systému.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavení cookies prostřednictvím našeho webu pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče, a proto může trvale zakázat nastavení souborů cookie. Dále již nastavené soubory cookie mohou být kdykoli smazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné u všech oblíbených internetových prohlížečů. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení cookies v použitém internetovém prohlížeči, ne všechny funkce našich webových stránek mohou být zcela použitelné.

4. Shromažďování obecných údajů a informací
Webová stránka společnosti Madame Cat shromažďuje sérii obecných údajů a informací, jestliže daný subjekt nebo automatizovaný systém vyvolá internetovou stránku. Tato obecná data a informace jsou uloženy v souborech protokolu serveru. Shromážděné mohou být (1) typy a verze prohlížečů používané, (2) operační systém používaný přístupovým systémem, (3) internetová stránka, z níž přístupový systém přichází na naše webové stránky (tzv. Referenční služby), (4) (5) datum a čas přístupu na internetovou stránku, (6) adresu internetového protokolu (IP adresu), (7) poskytovatele internetových služeb přístupového systému a (8) jakákoli jiná podobná data a informace, které mohou být použity v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací Madame Cat nevyvozuje žádné závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou spíše potřebné k tomu, abychom (1) správně doručili obsah našich webových stránek, (2) optimalizovali obsah našich webových stránek i jejich inzerci, (3) zajistili dlouhodobou životoschopnost našich informačních systémů a webových technologií a (4) poskytovat orgánům činným v trestním řízení informace nezbytné pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Madame Cat analyzuje anonymně shromážděná data a informace statisticky s cílem zvýšit ochranu dat a bezpečnost dat našeho podniku a zajistit optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní data souborů protokolu serveru jsou uložena odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

5. Registrace na našich webových stránkách
Subjekt údajů má možnost zaregistrovat se na webových stránkách správce údajů s uvedením osobních údajů. Které osobní údaje jsou přenášeny do regulátoru, jsou určeny příslušnou vstupní maskou použitou pro registraci. Osobní údaje zadané subjektem údajů jsou shromažďovány a uchovávány výlučně pro vnitřní použití ze strany správce a pro jeho vlastní účely. Kontrolér může požadovat převod na jeden nebo více procesorů, který také používá osobní údaje pro interní účely, které lze přiřadit kontroléru.

Registrováním na webových stránkách správce je uložena adresa IP přidělená poskytovatelem internetových služeb (ISP) a použita datem subjektu a časem registrace. Uchovávání těchto údajů probíhá na pozadí toho, že je to jediný způsob, jak zabránit zneužití našich služeb a v případě potřeby umožnit vyšetřování spáchaných trestných činů. Uložení těchto údajů je nezbytné pro zajištění regulátoru. Tyto údaje nejsou předávány třetím stranám, pokud neexistuje zákonná povinnost předávat údaje, nebo pokud přenosy slouží k trestnímu stíhání.

Registrace subjektu údajů s dobrovolným uvedením osobních údajů má umožnit kontrolnímu subjektu nabízet obsah nebo služby subjektu údajů, které mohou být nabízeny pouze registrovaným uživatelům z důvodu povahy dané záležitosti. Registrované osoby mohou kdykoliv změnit osobní údaje uvedené při registraci nebo je nechat úplně vymazat z datového zdroje správce.

Kontrolér údajů musí kdykoli poskytnout osobám údajů informace o tom, které osobní údaje jsou uchovávány o subjektu údajů. Kromě toho správce údajů opraví nebo vymaže osobní údaje na žádost nebo označení subjektu údajů, pokud neexistují povinné povinnosti skladování. V tomto ohledu jsou dotyčnému subjektu k dispozici veškeré zaměstnance kontrolní osoby jako kontaktní osoby.

6. Možnost kontaktu prostřednictvím webových stránek
Webové stránky Madame Cat obsahují informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naším podnikem, stejně jako přímá komunikace s námi, která zahrnuje také obecnou adresu tzv. Elektronické pošty (e-mailové adresy). Pokud subjekt údajů kontaktuje správce prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje přenášené subjektem údajů jsou automaticky uloženy. Tyto osobní údaje předávané subjektu údajů dobrovolně subjektu údajů jsou uloženy za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje nejsou předávány třetím osobám.

7. Rutinní vymazávání a blokování osobních údajů
Správce údajů zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uchovávání nebo pokud to uděluje evropský zákonodár nebo jiní zákonodárci v právních nebo správních předpisech.

Pokud se nepoužije účel uskladnění nebo pokud vyprší doba uchovávání stanovená evropským zákonodárcem nebo jiným příslušným zákonodárcem, osobní údaje jsou běžně blokovány nebo vymazány v souladu s právními požadavky.


8. Práva subjektu údajů
a) Právo na potvrzení
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby získal od správce potvrzení o tom, zda jsou nebo nejsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají. Pokud si subjekt údajů přeje využívat tohoto práva na potvrzení, může kdykoli kontaktovat Madame Cat.

b) Právo na přístup
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby získal od správce bezplatné informace o svých osobních údajích uložených kdykoli a kopii těchto informací. Kromě toho evropské směrnice a nařízení poskytují subjektu údajů přístup k následujícím informacím:

účely zpracování;
kategorie dotyčných osobních údajů;
příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou zveřejněny osobní údaje, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích;
pokud je to možné, předpokládané období, za které budou osobní údaje uloženy, nebo pokud to není možné, kritéria používaná k určení této doby;
existence práva požadovat od správce opravu nebo vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo vznést námitky proti takovému zpracování;
existence práva podat stížnost u orgánu dozoru;
kde osobní údaje nejsou shromážděny od subjektu údajů, veškeré dostupné informace o jejich zdroji;
existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování uvedeného v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace o dané logice, jakož i význam a předpokládané důsledky takové zpracování pro subjekt údajů.

Subjekt údajů má dále právo získat informace o tom, zda jsou osobní údaje předávány třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách týkajících se převodu.

Pokud si subjekt údajů přeje využívat tohoto práva přístupu, může se kdykoli obrátit na Madame Cat.

c) Právo na opravu
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby od správce bez zbytečného odkladu obdržel opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na dokončení neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení.

Pokud si subjekt údajů přeje vykonávat toto právo na opravu, může kdykoli kontaktovat Madame Cat.

d) Právo na vymazání (právo na zapomenutí)
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby od správce získal vymazání osobních údajů, které se ho týkají, bez zbytečného odkladu a správce je povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, pokud je uveden jeden z následujících důvodů platí, pokud zpracování není nutné:

Osobní údaje již nejsou nezbytné ve vztahu k účelům, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány.
Subjekt údajů odvolává souhlas, na jehož základě je zpracování založeno podle čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. A) GDPR a pokud neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování.
Subjekt údajů podněcuje ke zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné nadřazené oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů, který má za cíl zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
Osobní údaje byly protiprávně zpracovány.
Osobní údaje musí být vymazány za účelem splnění zákonné povinnosti v právu Unie nebo v členském státě, které podléhá správce.
Osobní údaje byly shromážděny ve vztahu k nabídce služeb informační společnosti uvedené v čl. 8 odst. 1 GDPR.
Pokud se použije jeden z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje požádat o vymazání osobních údajů uložených Madame Cat, může se kdykoli obrátit na Madame Cat. Madame Cat okamžitě zajistí, aby byla žádost o vymazání okamžitě dodržena.

Pokud správce zveřejnil osobní údaje a je podle čl. 17 odst. 1 povinen smazat osobní údaje, správce, s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení, učiní přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval ostatní správci zpracovávající osobní údaje, které subjekt údajů vyžádal vymazání jakýchkoli odkazů na tyto osobní údaje nebo jejich kopírování nebo replikaci, pokud se zpracování nevyžaduje. Madame Cat zajistí v jednotlivých případech nezbytná opatření.

e) Právo na omezení zpracování
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby získal od inspektora omezení zpracování, pokud platí některá z těchto podmínek:

Přesnost osobních údajů zpochybňuje subjekt údajů, a to po dobu, která umožňuje kontrolorovi ověřit přesnost osobních údajů.
Zpracování je nezákonné a subjekt údajů se postaví proti vymazání osobních údajů a místo toho požaduje omezení jejich užívání.
Kontrolér již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekty údajů požadují, aby byly vytvořeny, uplatňovány nebo obhájeny právní nároky.
Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda legitimní důvody provozovatele převyšují práva subjektu údajů.
Je-li splněna jedna z výše uvedených podmínek a subjekt údajů chce požádat o omezení zpracování osobních údajů uložených společností Madame Cat, může kdykoli kontaktovat Madame Cat. Madame Cat zajistí omezení zpracování.

f) Právo na přenositelnost dat
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby obdržel osobní údaje, které se ho týkají, a které byly poskytnuty správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Má právo předat tyto údaje jinému kontrolorovi bez překážek od správce, kterému byly poskytnuty osobní údaje, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a zpracování probíhá automatizovaně, pokud zpracování není nezbytné pro plnění úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci.

Kromě toho při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR má subjekt údajů právo předat osobní údaje přímo od jednoho správce k jinému, pokud je to technicky proveditelné, a pokud tak neučiní nepříznivě ovlivňují práva a svobody ostatních.

Za účelem uplatnění práva na přenositelnost dat může dotyčná osoba kdykoli kontaktovat Madame Cat.

g) Právo na námitku
Každý subjekt údajů má právo kdykoli od evropského zákonodárce vznést námitky z jakéhokoli důvodu z důvodu jeho konkrétní situace na zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a která je založena na písmenu e) nebo f) ) čl. 6 odst. 1 GDPR. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

Madame Cat nebude dále zpracovávat osobní údaje v případě námitky, pokud nebudeme moci prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převyšují zájmy, práva a svobody subjektu údajů nebo pro zřízení, výkon nebo obranu právních nároky.

Pokud Madame Cat zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají pro takový marketing. To se týká profilování v rozsahu, v němž souvisí s tímto přímým prodejem. Pokud subjekt údajů namítá Madame Cat na zpracování pro účely přímého marketingu, Madame Cat nebude dále zpracovávat osobní údaje pro tyto účely.

Subjekt údajů má navíc z důvodů týkajících se jeho zvláštní situace možnost vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se na něho týkají za účelem vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud je zpracování nezbytné pro plnění úkolů vykonávaných z důvodů veřejného zájmu.

Za účelem uplatnění práva vznášet námitky může subjekt údajů kontaktovat Madame Cat. Dotčená osoba je navíc v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti bezplatná a bez ohledu na směrnici 2002/58 / ES využívá své právo vznášet námitky automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

h) Automatizované individuální rozhodování včetně profilování
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby nepodléhal rozhodnutí založenému výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které vyvolává právní účinky, které se ho týkají, nebo se ho podobně významně dotýká, pokud rozhodnutí (1) není nutná pro uzavírání nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, nebo (2) není povolen právními předpisy Unie nebo členského státu, kterým podléhá správce, a která také stanoví přijetí vhodných opatření k ochraně práv a svobod údajů a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo (3) není založen na výslovném souhlasu subjektu údajů.

Je-li rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, nebo (2) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, Madame Cat provede vhodná opatření k ochraně práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, alespoň právo na získání lidského zásahu ze strany správce, vyjádření jeho názoru a napadnutí rozhodnutí.

Pokud si subjekt údajů přeje vykonávat práva týkající se automatizovaného individuálního rozhodování, může kdykoli kontaktovat Madame Cat.

i) Právo odebrat souhlas s ochranou údajů
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby kdykoli odvolal svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit právo odvolat souhlas, může se kdykoli obrátit Madame Cat.


9. Ustanovení o ochraně dat týkajících se aplikace a používání Facebooku
Na této webové stránce má kontrolér integrované komponenty společnosti Facebook. Facebook je sociální síť

Sociální síť je místem pro společenské schůzky na internetu, což je on-line komunita, která obvykle umožňuje uživatelům komunikovat a interagovat ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožnit internetové komunitě poskytovat osobní nebo obchodní informace. Facebook umožňuje uživatelům sociálních sítí zahrnout vytváření soukromých profilů, odesílat fotografie a síť prostřednictvím požadavků přátel.

Operační společnost Facebook je společnost Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Spojené státy. Pokud osoba žije mimo Spojené státy nebo Kanadu, řídí se společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této internetové stránky, která je ovládána kontrolérem a do které byla integrována součást Facebook (pluginy na Facebooku), je webový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzváni ke stažení zobrazení příslušné složky Facebooku z Facebooku prostřednictvím komponenty Facebook. Přehled všech pluginů Facebook je k dispozici na adrese https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Během tohoto technického postupu je společnost Facebook informována o tom, jaké konkrétní podstránky našeho webu navštívil subjekt údajů.

Pokud je subjekt údajů přihlášen současně na Facebooku, Facebook zjistí při každém vyvolání na našich webových stránkách subjektem údajů - a po celou dobu trvání jeho pobytu na naší internetové stránce - kterou konkrétní podstránek našeho internetu stránku navštívil subjekt údajů. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponenty Facebook a přidruženy k příslušnému účtu Facebook subjektu údajů. Pokud subjekt údajů klikne na jedno z tlačítek Facebook integrovaných do našich webových stránek, např. tlačítko "Podobně" nebo pokud subjekt údajů předloží komentář, pak se Facebook shoduje s těmito informacemi s osobním uživatelským účtem Facebooku subjektu údajů a uchovává osobní údaje.

Společnost Facebook vždy obdrží prostřednictvím komponentu Facebook informace o návštěvě subjektu údajů na našich webových stránkách vždy, když je subjekt údajů přihlášen ve stejnou dobu na Facebooku v době vyzvednutí na našich webových stránkách. K tomu dochází bez ohledu na to, zda subjekt údajů klikne na součást Facebook nebo ne. Pokud takový přenos informací na Facebooku není pro danou osobu žádoucí, může to zabránit tím, že se odhlásí ze svého účtu na Facebooku předtím, než se obrátí na naši webovou stránku.

Pokyny pro ochranu údajů zveřejněné společností Facebook, které jsou k dispozici na adrese https://facebook.com/about/privacy/, poskytují informace o sběru, zpracování a používání osobních údajů prostřednictvím Facebooku. Kromě toho je vysvětleno, jaké možnosti nastavení Facebook nabízí k ochraně soukromí subjektu údajů. Navíc jsou k dispozici různé možnosti konfigurace, které umožňují odstranění přenosu dat na Facebook. Tyto aplikace mohou subjekt údajů použít k odstranění přenosu dat na Facebook.

10. Ustanovení o ochraně dat týkajících se aplikace a používání služby Google Analytics (s funkcí anonymizace)
Na této webové stránce má správce integrovaný komponent Google Analytics (s funkcí anonymizátoru). Služba Google Analytics je služba pro webovou analýzu. Webová analýza je sběr, shromažďování a analýza údajů o chování návštěvníků webových stránek. Služba webových analýz shromažďuje mimo jiné údaje o webové stránce, z níž člověk přišel (tzv. Referrer), o kterých podstránkách bylo navštíveno, o tom, jak často a za jakou dobu byla podstránka zobrazena. Webová analýza se používá hlavně pro optimalizaci webové stránky a pro analýzu nákladů a přínosů internetové reklamy.

Operátorem komponenty Google Analytics je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené státy.

Pro analýzu webových stránek pomocí služby Google Analytics používá kontrolér aplikaci "_gat.anonymizeIp". Pomocí této aplikace je adresa IP internetového připojení subjektu údajů zkrácena společností Google a anonymní při přístupu na naše webové stránky z členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru.

Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat provoz na našich webových stránkách. Společnost Google využívá shromážděné údaje a informace mimo jiné k vyhodnocení využívání našich webových stránek a k poskytnutí on-line přehledů, které ukazují činnosti na našich webových stránkách a poskytují další služby týkající se používání naší internetové stránky pro nás.

Google Analytics umístí soubor cookie do systému informačních technologií subjektu údajů. Definice souborů cookie je vysvětlena výše. S nastavením cookie je Google umožněno analyzovat používání našich webových stránek. Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této internetové stránky, která je provozována kontrolní jednotkou a do které byla integrována součást Google Analytics, internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky předá data prostřednictvím Komponentu Google Analytics pro účely online inzerce a vypořádání provizí společnosti Google. V průběhu tohoto technického postupu společnost Google získává znalosti o osobních informacích, jako je například adresa IP subjektu údajů, který slouží společnosti Google mimo jiné k pochopení původu návštěvníků a prokliků a následně k vypořádání provizí.

Soubor cookie slouží k ukládání osobních údajů, jako je doba přístupu, umístění, ze kterého byl přístup proveden, a četnost návštěv na našich webových stránkách subjektem údajů. Při každé návštěvě na našich internetových stránkách budou takové osobní údaje, včetně adresy IP přístupu k internetu využívané subjektem údajů, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje jsou ukládány společností Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje shromážděné technickým postupem předat třetím osobám.

Subjekt údajů může, jak již bylo uvedeno výše, kdykoli zabránit nastavení souborů cookie prostřednictvím našich webových stránek pomocí odpovídajícího přizpůsobení použitého webového prohlížeče, a tím trvale popřít nastavení souborů cookie. Takové přizpůsobení použitého internetového prohlížeče by také zabránilo tomu, aby služba Google Analytics nastavila soubor cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Soubory cookie, které Google Analytics již používá, mohou být navíc kdykoli smazány prostřednictvím webového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má navíc možnost vznést námitky proti sbírce dat generovaných službou Google Analytics, které souvisejí s používáním těchto webových stránek, jakož i se zpracováním těchto údajů společností Google a šancí vyloučit takové údaje . Za tímto účelem musí subjekt údajů stáhnout odkaz na stránku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout a nainstalovat ho. Tento doplněk prohlížeče informuje službu Google Analytics prostřednictvím jazyka JavaScript, že veškerá data a informace o návštěvách internetových stránek nemusí být do služby Google Analytics přenášena. Instalace doplňků prohlížeče se považuje za námitku společnosti Google. Je-li systém informačních technologií subjektu údajů později smazán, naformátován nebo nově nainstalován, musí subjekt údajů přeinstalovat doplňky prohlížeče, aby zakázal službu Google Analytics. Pokud byl doplněk prohlížeče odinstalován subjektem údajů nebo jinou osobou, která je přiřazena ke své oblasti působnosti nebo je zakázána, je možné provést opětovnou instalaci nebo opětovnou aktivaci doplňků prohlížeče.

Další informace a příslušná ustanovení o ochraně údajů společnosti Google mohou být získána na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/ a http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Služba Google Analytics je dále vysvětlena na adrese https://www.google.com/analytics/.

11. Ustanovení o ochraně dat týkajících se aplikace a používání Twitteru
Na této webové stránce má kontrolér integrované součásti Twitteru. Twitter je vícejazyčná, veřejně přístupná mikroblogovací služba, na které uživatelé mohou publikovat a šířit tzv. Tweety, např. krátké zprávy, které jsou omezeny na 280 znaků. Tyto krátké zprávy jsou k dispozici všem, včetně těch, kteří nejsou přihlášeni ke službě Twitter. Tweety se také zobrazují tzv. Sledovatelům příslušného uživatele. Nasledovateli jsou další uživatelé Twitter, kteří sledují tweety uživatele. Dále vám Twitter umožňuje oslovit široké publikum prostřednictvím hashtagů, odkazů nebo retweetů.

Operační společností Twitter je společnost Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SPOJENÉ STÁTY.

Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této internetové stránky, která je provozována kontrolní jednotkou a na které byla integrována součást Twitter (tlačítko Twitter), se automaticky zobrazí výzva k prohlížení internetového prohlížeče v systému informačních technologií subjektu údajů ke stažení zobrazení příslušné komponenty Twitter. Další informace o tlačítkách Twitter naleznete na adrese https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Během tohoto technického postupu společnost Twitter získává informace o tom, jakou konkrétní podstránku webové stránky návštěvník údajů navštívil. Účelem integrace komponentu Twitter je opětovné přenos obsahu tohoto webu, aby naši uživatelé mohli tuto webovou stránku představit digitálnímu světu a zvýšit počet návštěvníků.

Pokud je subjekt údajů přihlášen ve stejnou dobu na Twitteru, Twitter zjistí při každém vyvolání na našich webových stránkách subjektem údajů a po celou dobu jejich pobytu na Twitter obdrží informace prostřednictvím komponenty Twitter, kterou subjekt údajů navštívil na našich webových stránkách, za předpokladu, že dotyčná osoba je při přihlášení na naše webové stránky přihlášena na Twitteru. K tomu dochází bez ohledu na to, zda daná osoba klikne na komponenty služby Twitter nebo nikoli. Pokud takový přenos informací na Twitteru není pro daného subjektu žádoucí, pak mu to může zabránit tím, že se odhlásí ze svého Twitter účtu předtím, než se zavolá na naši webovou stránku.

Twitter obdrží informace prostřednictvím komponenty Twitter, kterou subjekt údajů navštívil na našich webových stránkách, za předpokladu, že dotyčná osoba je při přihlášení na naše webové stránky přihlášena na Twitteru. K tomu dochází bez ohledu na to, zda daná osoba klikne na komponenty služby Twitter nebo nikoli. Pokud takový přenos informací na Twitteru není pro daného subjektu žádoucí, pak mu to může zabránit tím, že se odhlásí ze svého Twitter účtu předtím, než se zavolá na naši webovou stránku.

Příslušná ustanovení týkající se ochrany dat společnosti Twitter jsou přístupná na adrese https://twitter.com/privacy?lang=cs.

12. Webové Google Fonts
Tato stránka používá tzv. Webová písma poskytovaná společností Google pro jednotné zobrazení písem. Když vyvoláte stránku, prohlížeč načte potřebná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazovala texty a písma.

Chcete-li to provést, musí se prohlížeč, který používáte, připojit ke serverům společnosti Google. V důsledku toho se společnost Google dozví, že naše webové stránky byly zpřístupněny prostřednictvím vaší IP adresy. Použití webových Google Fonts je v zájmu důsledné a atraktivní prezentace našich služeb online. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webové Google Fonts, bude počítač používat výchozí písmo.

Další informace o webových Google Fonts naleznete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

13. Právní základ pro zpracování
Čl. 6 odst. 1 písm. GDPR slouží jako právní základ pro zpracování úkonů, pro které získáváme souhlas ke konkrétnímu účelu zpracování. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, ke které je subjekt údajů smluvní stranou, jako je například případ, kdy jsou úkony zpracování zboží nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jakékoli jiné služby, je zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Totéž platí pro takové úkony zpracování, které jsou nezbytné pro provádění předsmluvních opatření, například v případě dotazů týkajících se našich výrobků nebo služeb. Je naše společnost předmětem právní povinnosti, kterou je třeba zpracovávat osobní údaje, např. Pro plnění daňových povinností, zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. Ve výjimečných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. To by bylo například v případě, že by návštěvník v naší společnosti byl zraněn a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace by musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Zpracování by bylo založeno na čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR. Nakonec zpracování úkony může být založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Tento právní základ se používá ke zpracování úkonů, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních důvodů, je-li zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy tyto zájmy převyšují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů. Tyto úkony zpracování jsou zvláště přípustné, protože byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. Domníval se, že lze předpokládat legitimní zájem, pokud je subjekt údajů klientem správce (bod odůvodnění 47 věty 2 GDPR).

14. Legitimní zájmy sledované správcem nebo třetí osobou
Pokud je zpracování osobních údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR je náš legitimní zájem uskutečňovat naše podnikání ve prospěch blahobytu.

15. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
Kritériem pro určení doby uchovávání osobních údajů je příslušné zákonné období uchovávání údajů. Po uplynutí této lhůty se odpovídající údaje běžně odstraňují, pokud již nejsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro zahájení smlouvy.

16. Poskytování osobních údajů jako statutární nebo smluvní požadavek; Požadavek nezbytný k uzavření smlouvy; Povinnost subjektu údajů poskytovat osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí takových údajů.

Ujasňujeme si, že poskytování osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. Daňovými předpisy) nebo může vyplývat také ze smluvních ustanovení (např. Informace o smluvním partnerovi). Někdy může být nezbytné uzavřít smlouvu, že subjekt údajů nám poskytne osobní údaje, které musí následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen nám poskytnout osobní údaje, když naše společnost uzavře smlouvu s ním. Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že smlouva s osobou údajů nemohla být uzavřena. Před tím, než subjekt údajů poskytne osobní údaje, musí subjekt údajů kontaktovat každého zaměstnance. Zaměstnanec objasňuje subjektu údajů, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost poskytnout osobní údaje a důsledky neposkytnutí osobních údajů data.

17. Existence automatizovaného rozhodování
Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny generátorem zásad ochrany osobních údajů německého sdružení pro ochranu údajů, který byl vytvořen ve spolupráci s právníky ochrany soukromí společnosti WILDE BEUGER SOLMECKE v Kolíně nad Rýnem.